FANDOMOtázky z předmětu 36NAN pro šk. rok 2006/2007 Editovat

(1) Srovnejte perceptron umělé neuronové sítě a biologický neuron. Nalezněte společné rysy, upozorněte na případné rozdíly. Správná a úplná odpověď musí např. obsahovat pojmenování vstupů, výstupů a procesního prvku a metody, kterými informaci zpracovává, toho i onoho neuronu. Editovat

perceptronneuron

zjednodušený model reálného neuronu $ y=S(\sum_{i=1}^{N}x_{i}w_{i}+\Theta) $

mnohem komplexnejší než perceptron

$ x_{i} $ vstupy (reálné, binární hodnoty)

terminály axonu

$ w_{i} $ váhy neuronu

synapse:

 • excitační
 • inhibiční

$ \Theta $ práh

práh 15mV

$ \sum_{i=1}^{N} $ vnitřní potenciál

celkový potenciál v buňce

S aktivační funkce (přenosová fce)

vznik a šíření akčního potenciálu axonem (pokud dojde k překročení +15mV prahu)

Podrobněji:

(2) Vyjmenujte a popište funkčnost hlavních částí biologického neuronu.Editovat

 • soma
  • buněčné tělo neuronu
 • dendrity
  • buněčné vyběžky
  • vážou se k nim axony jiných neuronů
 • axon
  • výběžek kterým se šíří signál k ostatním neuronům
  • na konci se bohatě větví
 • terminál axonu
  • zakončení axonu
  • uvolňuje neurotrasmitery - šíření signálu chemickou cestou
  • + dendrit = synaptické spojení

Podrobněji obrázky v courseware viz. predešlá otázka.

(3) Co je to synapse a jako úlohu v neuronové síti plní? Vysvětlete rozdíl mezi synapsí excitační a inhibiční.Naznačte, jak je synapse implementována v biologických a umělých neuronových sítích. Editovat

Co je synapse a na co?

 • spojení 2 neuronů
 • terminál axonu + dendrit
 • přenáší vzruch mezi neurony (spíš ovlivňuje aktivitu v cílovém neuronu)


Druhy synapsí.

 • chemická
  • excitační - zvyšuje aktivitu v neuronu (v perceptronu kladná váha na vstupu)
  • inhibiční - znižuje aktivitu v neuronu (v perceptronu záporná váha na vstupu)
 • elektrická
  • přímý přnos elektrického signálu


Implementace.

 • bio
  • chemická synapse - při podráždění vzruchem dojde k uvolnění váčků s neurotransmitery do synaptické štěrbiny mezi terminálem axonu a dendritem, na dendritu jsou zachytávány receptorama, dojde ke změně propustnosti postsynaptické membrány na dendritu >> ke změně potenciálu
 • artificial
  • synapse je implementována jako váha na daném vstupu

(4) Vysvětlete princip šíření informace v biologických nervových systémech. Co v této souvislosti znamená sousloví „všechno nebo nic“? Jak je tento princip implementován v umělých neuronových sítích? Editovat

 • na buněčné membráně neuronu je v klidu potenciál -70mV
  • Na-K pumpa (Na ven, K dovnitř)
 • při podráždění dochází ke krátkodobé změně potenciálu
  • podprahová hodnota <15mV - potenciál se brzy vrací na klidovou hodnotu
  • překročení prahového potenciálu >15mV - dojde k dalšímu růstu potenciálu na 35mV - akční potenciál - ten se šíří po celé délce axonu


Tedy všechno neb o nic. V umělých neuronových sítích se implementuje tzv. aktivační/přenosovou fcí

(5) Objasněte základní myšlenku hypotézy, na které je založeno Hebbovské učení! Které umělé neuronové sítě tento princip používají? Uveďte příklady! Editovat

(6) Co je jádrem tvrzení Kolmogorovova teorému? Jak tento teorém souvisí s neuronovými sítěmi? Editovat

(7) Vysvětlete pojmy synaptická váha, vnitřní potenciál, aktivita neuronu! Editovat

(8) Vyjmenujte parametry umělých neuronových sítí se při učení mění. Které naopak zůstávají nezměněny? V odpovědi zvažte všechny Vám známe umělé neuronové sítě a odpovězte proto strukturovaně! Editovat

(9) Jaký smysl, resp. účel, mají umělé neuronové sítě s autoasociativním vybavováním? Vysvětlete tento pojem! Jaké jiné vybavování neuronových sítí znáte? (Otázka má tři části!)Editovat

(10) Které metody pro vyhodnocování podobnosti dvou vektorů znáte? U každé z nich uveďte geometrickou interpretaci. Uveďte příklady umělých neuronových sítí, které je využívají! (Otázka má tři části!)Editovat

(11) Příkladem sigmoidy je tato funkce: Editovat

$ f(x)=\frac{1}{1+e^{-ax}} $