FANDOM


Obecně z architekury počítačůEditovat

Vysvětlete rozdíl mezi zásobníkovou a střadačovou architekturou.Editovat

Rozdíl spočívá uložení operandu. Zásobníková architektura ukládá operandy na vrchol zásobníku, instrukce pak provádí operace nad zásobníkem, např. A+B proběhne jako PUSH A, PUSH B, ADD, tedy sečtení dvou čísel na vrcholu zásobníku, výsledek je uložen na vrcholu.

Střadačová architektura ukládá operandy do registru (střadač, akumulátor). Operace A+B by se mohla provést například takto:

LD [mem_A]  ; uložím obsah paměti do registru ACC
ADD [mem_B] ; ACC := ACC + [mem_B]
ST vysledek ; uloží obsah ACC na adresu vysledek

Výsledek sčítáni je uložen v akumulátoru.

Napsat program pro zásobníkový počítač který spočte a*a*(b+4*a)+3*2Editovat

Uvedený výraz $ a*a*(b+4*a)+3*2 $ je nutné nejprve převést do postfixové notace:

a a b 4 a * + * * 3 2 * +

Poté už je možné napsat program pro zásobníkovou ISA, protože pořadí operací je dané postfixovým výrazem:

PUSH a
PUSH a
PUSH b
PUSH 4
PUSH a
MUL   ; 4*a
ADD   ; 4*a + b
MUL   ; (4*a + b) * a
MUL   ; (4*a + b) * a * a
PUSH 3 
PUSH 2
MUL   ; 3 * 2
ADD   ; 3 * 2 + (4*a + b) * a * 

Nyní je na vrcholu zásobníku uložena vypočtená hodnota výrazu.


Jaké znáte typy kódování instrukcí? U každého uveďte jeho výhody a nevýhody. Který typ kódování používají RISC procesory a proč?Editovat

 • Instrukce s proměnlivou délkou kódu: délka operačního znaku instrukce se liší (např. u 80x86 od 1 do 17 bytů). Výhody: šetří paměť, často používané instrukce můžou mít krátší kód.
 • Instrukce s pevnou délkou kódu: používá se u RISCových architektur s pipelinou. Výhody: instrukce jsou v paměti zarovnané, jednodušší dekodér operačního znaku.

Jaké adresní módy pro přistup k operandům jsou charakteristické pro 32-bitové procesory RISC? Mohou všechny instrukce použivat všechny adr. mody? Jaké instrukce daný adresní mód požaduji?Editovat

 • Registrový: operandy umístěné v redistrech (add r4, r3)
 • Přímý (Immediate): operand součástí op. znaku instukce (add r4, 666)
 • Displacement: k hodnotě registru se přičítá číslo pro zjištění adresy (mov eax, [esp+4])
 • Registrový nepřímý: registr obsahuje adresu s uložením operandu (mov edx, [eax])
 • Indexový: např. přístup k polím, jeden registr obsahuje adresu, druhý index (mov eax, [edi+ecx])
 • Přímý nebo absolutní: parametrem je absolutní adresa (mov eax, 0x08048380)
 • Paměťový nepřímý: operand instukce je adresa, na které leží další adresa na které je...
 • Autoincrement/Autodecrement: po provedení instukce se hodnota ukazatele automaticky změní, hodí se pro průchod polem v cyklu
 • Scaled: např. hodnota indexového registru roste po jedné a násobí se velikostí proměnné (např. * 4)

Použítí adresačních módu v instrukcích závisí na ISA, obecně největší možnosti adresování mají instrukce pro přesun dat.

Jakým způsobem bývají realizovány instrukce podm. skoku v souborech instrukci? Kolik instrukci je třeba k realizaci podmínky a skoku, jak je proveden test (3 moznosti)?Editovat

 • Condition Code: operace v ALU nastaví příznaky a podle toho je proveden skok (2 instrukce).
 • Condition Register: Výsledek výrazu se zapíše do registru. Tento registr je operandem intrukce pro vuhodnocení a skok (2 instrukce).
 • Compare and Branch: Porovnání je součástí skokové instrukce (1 instrukce).

K cemu se pri beznem provadeni programu pouziva zasobnik? Kde a jakym zpusobem byvaji tyto zasobniky implementovany. Uved vice zpusobu.Editovat

 • Alokace lokálních proměných, dá se k nim pak přistupovat relativně vzhledem k base pointeru nebo stack pointeru.
 • Volání fukcí, kdy data jsou předávána přes zásobník (stack frame), záleží na Aplication Binary Interface daného operačního systému.
 • Skok do podprogramu, na zásobník se uloží hodnota "PC+1" (návratová adresa).
 • Provedení obsluhy přerušení při volání přerušení, uloží se aktuální stav registů a příznaků plus návratová adresa.
 • Přepínání kontextu v OS s podporou preemptivního multitaskingu. Zde se ukládají na zásobník hodnoty registrů, příznaků, segmentové registry a hodnota program counteru.

Zásobník je obvykle umístěn v hlavní paměti. Záleží na implementaci zda bude růst nahoru nebo dolů.

Požadavky na procesory pro všeobecné použití a specializované.Editovat

 • Architektura přístupu do paměti: von Neumannovská nebo hardvardská (vyskytuje se u specializovaných).
 • Architektura procesoru: zásobníková, střadačová, registrová, pipeliny, superskalární.
 • Instrukční sada: RISC, CISC, instrukce provádějící speciální operace v HW, SIMD, FPU, vektorové instrukce, rychlé přepínání kontextu.
 • Přístup do paměti: chráněný režim, stránkování, segmentace, cache (L1, L2), zarovnání, vícebránová paměť.
 • Přístup k perifériím: přes porty, mapované v hlavní paměti, kombinované, DMA.

Jak je na procesoru Cell realizován součet dvou 64bitových čísel?Editovat

První číslo uloženo v registrech 20 a 21, druhé číslo v registrech 22 a 23, výsledek v registrech 30 a 31:

 a 31,21,23    ; sečtení spodních částí
 cg 30, 21, 23   ; výpočet carry (přenosu)
 addx 30, 20, 22  ; součet horních části + carry

Normalizujte výraz y = 5*a - 2*b pro výpočet na fixed point aritmetice v rozsahu -1,1, když a je v rozsahu -10, 10 a číslo b je v rozsahu -100,100.Editovat

Nejprve musíme určit rozsah proměnné y tím, že postupně dosadíme všechny kombinace mezí proměnných a a b. Pro y nám vyjde rozsah -250 až 250.

Každou proměnnou vydělíme a vynásobíme jejím rozsahem (tím zůstane rovnice v platnosti): $ (y/250)*250 = 5*(a/10)*10 - 2*(b/100)*100 $

Rovnici vydělíme rozsahem proměnné y: $ (y/250) = 0.2*(a/10) - 0.8*(b/100) $

Před začátkem výpočtu musí být proměnné a a b normalizovány. Po výpočtu normalizovaný výsledek převedeme na y.

Navrhněte funkční bloky a datové cesty pro zásobníkově orientovaný procesor (ústní)Editovat

Turingův stroj (ústní)Editovat

Definice Editovat

Turingův stroj je šestice $ M=(Q, \Gamma, s, b, F, \delta) $ kde :

 • $ Q $ je konečná množina vnitřních stavů
 • $ \Gamma $ je konečná abeceda symbolů a znaků
 • $ s\in Q $ je počáteční stav
 • $ b\in \Gamma $ je symbol reprezentující prázdný symbol ( $ b $ neni součástí vstupní abecedy přijímaného řetězce)
 • $ F\subseteq Q $ je množina koncových stavů
 • $ \delta: Q\times\Gamma\rightarrow Q\times(\Gamma \cup \{L,R\}) $ přechodová funkce, kde:
  • $ L $ znamená posun čtecí hlavy vlevo
  • $ R $ znamená posun čtecí hlavy vpravo


Výpočet Editovat

Na začátku výpočtu je Turingův stroj v počáteční konfiguraci a na pásce je zapsané vstupní slovo. Dále pracuje v jednotlivých krocích:

 1. pokud je aktuální stav zároveň stavem koncovým, výpočet končí
 2. čtecí hlava přečte jeden vstupní symbol z buňky, na které se právě nachází
 3. pokud je v přechodové funkci pro aktuální stav a přečtený symbol definovaný přechod, provede se (v případě více možných přechodů u nedeterministických strojů se vybere jeden náhodně):
  • změní se stav
  • na aktuální pozici hlavy se zapíše příslušný symbol
  • hlava se příslušným způsobem posune

Heslo Tringův stroj na Wikipedii

Technologie MMX a 3DNow!Editovat

Jak se liší součet se saturací od standardního součtu a v čem je jeho význam?Editovat

Bez saturace dojde k přetečení a tím se např. ze součtu 2 kladných čísel může stát záporné (při práci s barvami z bílé -> černá). U saturace to nehrozí, výsledek je nejvýš roven maximálnímu rozsahu čísla (dáno velikostí registru).

S jakými dat.typy pracuje technologie 3DNow!? Editovat

Instrukční sada 3DNow! od AMD používá registry MMX (mm0 ... mm7), které mohou obsahovat: 8x packed byte, 4x packed word, 2x packed dword, AMD přidalo instrukce po podporu operací v pohyblivé řadové čárce a do 64bitového MMX registru si ukládá 2x číslo single precision (32bitů dle IEEE 754).

Výpočet odmocniny na 3DNow! Editovat

Jelikož je k dispozici pouze instrukce PFRSQRT pro výpočet hodnoty $ 1/\sqrt{x} $, je pro výpočet druhé mocniny nutno provést $ x \cdot 1/\sqrt{x} = \sqrt{x} $. Máme na výběr s jakou přesností se výpočet provede, zde pro 15 bitů:

MOVD   mm0, [mem]; mm0 := {0, x} 
PFRSQRT  mm1, mm0  ; mm1 := {1/sqrt(x), 1/sqrt(x)} 
PUNPCKLDQ mm0, mm0  ; mm0 := {x, x} 
PFMUL   mm0, mm1  ; mm0 := {x*1/sqrt(x), x*1/sqrt(x)} 

Výpočet s větší přesností (24 bitů) využívá navíc instrukce PFRSQIT1 a PFRSQIT2, ty provádějí první a druhou iteraci Newtnovy-Raphsonovy metody.

MOVD   MM0, [mem]; 0 | a 
PFRSQRT MM1, MM0  ; 1/(sqrt a) | 1/(sqrt a) (approx.) 
MOVQ   MM2, MM1  ; X_0 = 1/(sqrt a) (approx.) 
PFMUL  MM1, MM1  ; X_0 * X_0 | X_0 * X_0 step 1 
PUNPCKLDQ MM0, MM0 ; a | a (MMX instr.) 
PFRSQIT1 MM1, MM0  ; (intermediate) step 2 
PFRCPIT2 MM1, MM2  ; 1/(sqrt a) (full precs.t)ep 3 
PFMUL  MM0, MM1  ; (sqrt a) | (sqrt a)

Příklad pack/unpack instrukce u MMX. Editovat

 • Pack instrukce: např.: PADDxx pro sečtení dvou registrů, podle suffixu xx se volí instrukce pro určitý datový typ a nebo pro saturovanou aritmetiku.
 • Unpack instrukce: PAND provede bitový AND dvou MMX registrů.

3DNow: registry, jak se principielně spočte 1/x, (téma k ústní) Editovat

Instrukční soubor 3DNow! neobsahuje instrukce pro dělení, musí se použít instrukce PFRCP pro výpočet obrácené hodnoty dělitele (1/x) a ta se pak vynásobí s dělencem y * (1/x). Příklad výpočtu dělení:


MOVD mm0, [mem0] ; mm0 := { 0.0, x } 
PFRCP mm0, mm0   ; mm0 := { 1/x, 1/x } 
MOVQ mm1, [mem1] ; mm1 := { z, y } 
PFMUL mm0, mm1   ; mm0 := { z * 1/x, y * 1/x} 

Výpočet s větší přesností (24 bitů) využívá navíc instrukce PFRCPIT1 a PFRSCPIT2, ty provádějí první a druhou iteraci Newtnovy-Raphsonovy metody.

Instrukční sada MMX (téma k ústní) Editovat

Celočíselné 64 bitové registry mm0..mm7, sdílí se s registry FPU (st0...st7), což znemožňuje společné použití znaménkových a MMX instrukcí. Celkem 57 instrukcí, 4 nové datové typy (packed byte, packed word, packed double word, quad word).

Funkce pracující s MMX registry musí po skončení práce tyto registry vynulovat pomocí instrukce EMMS. EMMS je také nutné provést před volánimi a návraty (call a ret), procesory AMD mají v rozšíření 3DNow! instrukci FEMMS, která to samé provádí rychleji. Instrukce EMMS nutná pro přepnutí z MMX do floating point vyžaduje asi 50 taktů.

S MMX registry spolupracují rozšíření AMD pojmenované 3DNow!, 3DNow! Extensions (3DNow!+) a 3DNow! MMX Extensions (MMX+).Digitální signální procesoryEditovat

Vyjmenujte adresační způsoby, které jsou typicky implementované v DSP procesorech (včetně použití).Editovat

Adresační způsoby v DSP pracují nad proudem dat -- vzorků, které jsou uloženy za sebou a může jích být nekonečně mnoho, data se ukládájí do kruhového bufferu. Při uložení dat se zkontroluje, zda ukazatel ukazuje na konec bufferu, pokud ne nastaví svoji adresu na danou hodnotu, pokud ano nastaví svojí adresu na začátek.

 • Lineární: data jsou uložena postupně za sebou
 • Modulo: pro přístup do kruhového bufferu
 • Modulo s libovolnou bází: pro přístup do kruhového bufferu
 • Bit-reversing: slouží k implementaci FFT a motýlku, kde se mění adresy tak, že se obrátí pořadí bitů (000 => 000, 001 => 100, 010 => 010, 011 => 110, ...)
 • Post-increment/decrement: změna adresy po provedení instrukce
 • Pre-increment/decrement: změna adresy před provedením instrukce

Jaké operace se v DSP typicky provádějí paralelně?Editovat

load z paměti (po 2 sběrnicích ze 2 pamětí), výpočet v ALU (násobení a sčítání)

Nakreslete strukturu aritmeticke jednotky DSPEditovat

Dsp alu

DSP instrukce, rozdíl oproti GP procesorůmEditovat

U DSP není kladen tak veliký důraz na přesnost, operace s desetinými čísly bývají implementovány s pevnou řadovou čárkou (fixed point) s různou přesností (12, 24, 32, 40, bitů). Protože DSP jsou určeny k realtimových aplikacím není u aritmetických operací řešení výjimek a přetečení, aritmetika používa saturaci (pokud výsledek přeteče velikost registru, je uložena maximální možná hodnota). Často používaným typem instrukce je multiply-accumulate. Protože se při implementaci filtrů klade velký důraz na násobení, jsou v DSP obsaženy rychlé násobičky.

pametovy system u DSP procesoruEditovat

Typický digitální signální procesor je vystavěn na harvardské architektuře. Tato architektura má oproti von Neumannovu modelu počítače oddělenou paměť pro program od paměti pro data. V praxi to znamená, že data a kód programu využívají vlastní sběrnice, což zvyšuje propustnost systému.

Typické použití DSP procesorů, filtry, FFT (téma k ústní)Editovat

 • Zpracování obrazů: zahrnuje tiskárny, audio/video, kamery (provádí konvoluci), digitální kamery (výpočty pro JPEG, MPEG).
 • Komunikace: telefonie a datové sítě (TDMA, CDMA, GSM), zpracování signálu v síťových prvcích
 • Automobily: populární procesor Motorola MPC555, je nutno zparcovávat množství informací v reálném čase

Neuronové sítě a neuročipyEditovat

Jaké metriky jsou dostupné u neuročipu ZISC36?Editovat

max |xi-pi| a suma |xi-pi|

Jaké jsou odezvy neuročipu pro body A,B,C,D?Editovat

Nakreslen obrázek s obdélníkovými oblastmi kategorií neuronů a vyznačenými body takto: bod A ležel jen v 1 obdélníku kat.2, bod B ve 2 obdélnících kat.1 a 2, bod C ve 2 obdélnících-oba kat.1 a bod D ležel mimo obdélníkyEditovat

klasifikace A: klasifikován, kat.2; klasifikace B: neklasifikován (různé kategorie aktivních neuronů-1 a 2); klasifikace C: klasifikován, kat.1; klasifikace D: neklasifikován, žádný aktivní neuron

Nejdříve naučíme neurochip ZISC36 naučeno na nějaká data pro kategorii A, pak nějaký neuron zareaguje i na data pro kategorii B, co se v učícím módu stane?Editovat

Hádám: neuron, který se stal aktivním na těchto datech kategorie B, může být sám kategorie B - pak by se nestalo nic, pokud je ovšem jiné kategorie, pak musí redukovat NAIF (jakési pole citlivosti).

Nakreslete schéma analogového zapojení neuronu. Jakou funkce f(x) toto zapojení implementuje?Editovat

Neur ana

Architektura VLIW a ItaniumEditovat

Jak jsou v procesoru Itanium ošetřeny výjimky? Editovat

Ppovídání o řídící spekulaci ld.s,NaT bitu/NaTVal,což umožňuje,že výjimka ve větvi,kterou nakonec nepoužijeme,nám program neovlivní,kontrola funkcí chk.s a případný recovery kód při výjimce

Proč nemá Itanium NaT bit u FP registrů? Editovat

NaT (Not a Think) -- indikace výjimky, u obecných registů se ukládá v 65. bitu. Výjimka je generována při běžných aritmetických operacích a je přenášena až k výsledku.

FP registry pracují s pohyblivou řád.čárkou, kde existují speciální kombinace mantisy a exponentu takové, že se nejedná o číslo (NaN), či jde o +/- nekonečno atd. -- tento NAN se užije jako NaT, bit navíc by byl zcela zbytečný.

Napsat jak vypadá instrukce pro VLIW, který bude mít jednu branch unit, 4x integer unit a jednu FP unitEditovat

Kde se dnes používá architektura VLIW? Uveďte alespoň dva příklady.Editovat

 • Procesor Intel Itanium
 • Procesor Crusoe od Transmety má vnitřní architektury VLIW, ale díky vestavěnému binary-binary překladači umožňuje běh x86 binárek.
 • Některé DSP procesory

Max.pocet skoku v VLIW instrukciEditovat

staci napsat "1" a 3b jsou doma :-)

Architektura VLIW, principy, proč se VLIW používá u DSP, princip paralelizace u architektury VLIW. (ústní)Editovat

Intel Itanium: popis a další věci (ústní)Editovat

IA-64 je vytvořen v RISCovém stylu, instrukční sada registr-registr, ale obsahuje navíc podporu pro kompilátory a paralelismus na úrovni instrukcí (ILP -- Instruction Level Paralelism). Instukční slovo je dlouhé 128 bitů (3x 41 bitů + 5 bitů).

Registry:

 • 128x 64bitových registrů (mají ve skutečnosti 65 bitů), registry 0-31 jsou vždy použitelné, registry 32-127 tvoří registrový zásobník, který se posouvá při skoku do podprogramu.
 • 128x 82bit. FP registrů obsahující 2 bity navíc v části pro exponent v porovnání s 80bitovým formátem IEEE
 • 64x 1bit predicate registrů p0...p63, nastavují je porovnávací instrukce a slouží k podmíněnému provádění instrukcí
 • 8x 64bitové skokové registry využívaní pro nepřímé skoky
 • množství dalších registrů pro ovládání systému, mapování paměti, čitačů a komunikaci s OS

Instrukční paralelismus:

 • Implicitní: instukce jsou do skupin, každá skupina neobsahuje datové závislosti nebo jiné důvody pro vnik hazardů.
 • Explicitní

DataflowEditovat

Nakreslete dataflow graf pro výraz: y=a+3*b-4Editovat

Jednoduchý obrázek:vstupy 3 a b vstupují do uzlu MUL, a a výstup tohoto uzlu MUL vstupují do uzlu ADD a nakonec výstup uzlu ADD a vstup 4 vstupují do uzlu SUB-jeho výstup je výsledkem.

Na jakém typu dataflow počítače je možné realizovat následující kód?Editovat

 N = read(input);
 for(i = 0; i < 10; ++i){
  for(j = 0; j < N; ++j){
    a = a + 1;
  }
 }

Rozdíl mezi statickým a dynamickým dataflow.Editovat

Statický - Pešek: <hodnota, <funkce, číslo uzlu>, cílová hrana>

Dynamický - Pešek <hodnota,<funkce, číslo uzlu, blok, index(barva)>, vstupní hrana>


Dynamický umožnujě výpočet cyklů (zavislých na nějaké proměnné).

Nakreslete dataflow graf pro y=a*a+3*b-4.Editovat

K cemu je matching unit u dynamickeho dataflow?Editovat

Matching Unit obsahuje pešky, kteří čekají na své partnery stejné barvy (poměrně rozsáhlá asociativní paměť)

NezařazenéEditovat

Uveďte příklady instrukcí bytecodu, které lze plně hardwarově realizovat a které nikoliv.Editovat

 • Lze realizovat v HW: aritmet./log.operace se základními dat.typy(int,char,pointer...),jednodušší práce s poli
 • Nelze: práce s objekty (založení new, volání metod)